Change Language/Changer la langue/Alterar Idioma/Cambiar Idioma:

If you would like to know how to enlarge penis and want to read our guides in your language,
choose it from the following list.

Please remember, this translation is produced automatically.  Close

Dương vật Enlargement máy tính

Bạn có thể ước tính chiều dài dương vật mở rộng của bạn ngay bây giờ trước khi bạn bắt đầu mở rộng dương vật của bạn. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định phương pháp mở rộng dương vật là tốt cho bạn. Nhập kích thước dương vật dựng hiện tại của bạn (bạn có biết làm thế nào để đo dương vật của bạn?) và chọn bao lâu bạn sẽ tiếp tục chương trình mở rộng dương vật của bạn. Dương vật mở rộng máy tính sẽ hiển thị bạn làm thế nào nhiều bạn có thể đạt được bằng cách sử dụng phương pháp khác nhau mở rộng.

Dương vật Enlargement máy tính

Thật không may, dương vật mở rộng máy tính chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.
Your Size: 
Months to Use: 
Your PenisSizeGainsAction
Before Enlargement
13 cm.
-
 
With Pills Penis Enhancement Pills:
6 cm.1 cm.
With Patches Penis Enhancement Patches:
5.75 cm.0.75 cm.
With Oils Penis Enhancement Oils:
5.35 cm.0.35 cm.
With Exercises Penis Enlargement Exercises:
7 cm.2 cm.
With Extender Penis Enlargement Extender:
7.15 cm.2.15 cm.
Please note, results shown in this penis enlargement calculator are based on average usage. Results will vary, these results are only meant as a guidance to your new penis size!

Methods to compare: